Stipendium haridustehnoloogia tudengitele 2015 õ/a

Haridustehnoloogia õppekava üliõpilastel on võimalus kandideerida erialastipendiumile. Erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile prioriteetsetes valdkondades. Stipendiumit makstakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmi Primus vahenditest üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
 • on alustanud õpingud alates 2014/2015. õppeaastast;
 • õpib täiskoormusega;
 • tema õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
 • ei viibi akadeemilisel puhkusel.
Stipendiumit saab taotleda kaks korda aastas – taotlus esitatakse sügissemestril 01. oktoobriks ja kevadsemestril 01. märtsiks täites ülikooli kodulehel olev erialastipendiumi taotlusvorm. Vorm avatakse 15. september ning on leitav: Õpingud- Toetused ja stipendiumid all. 
 Erialastipendiumit saab taotleda alates esimesest semestrist. Septembrikuu stipendiumi saavad üliõpilased koos oktoobrikuu stipendiumiga. Erialastipendiumi suuruseks on 160 eurot kuus.

Üliõpilaste teadusprojektide taotlusvoor 2014

Alates 6. oktoobrist kuni 6. novembrini on võimalik tudengitel esitada Üliõpilaskonnale taotlusi teadusprojektide rahastuseks. Taotlusvoorus on toetust võimalik taotleda kahe meetme alusel, esiteks üliõpilase teadustegevusega seotud kulude katmine (maksimaalselt 200 eurot taotluse kohta) ning teiseks üliõpilastele, koolinoortele ja laiemale avalikkusele suunatud teadust populariseerivate tegevuste toetamine (maksimaalselt 800 eurot taotluse kohta).

Esimese meetme alla käivad seega kõik teadustegevusega seotud kulutused, kuid enamasti mõeldakse selle all lõputöö kirjutamisega seotud kulutusi, mida on võimalik katta kuni 200€ piires olenemata õppetasemest.

Rohkem infot taotluste esitamise kohta on võimalik leida siit:http://www.esindus.ee/?div=4-1724.

Vastuvõtt 2014

2014 aasta suvises vastuvõtus on kaks uuendust võrreldes varasemaga.

Jätkuvalt on Haridustehnoloogia magistriõppekava avatud õppekava – sisse saavad astuda kõik, kes omavad veidi praktilist kogemust õppimise tegevuste korraldamisel arvutiga ning soovivad omandada sügavamaid teadmisi, et asuda tööle haridustehnoloogina koolides, haridusasutustes või korraldada tööpaigal õppimist riigi- või eraettevõtetes.

Enam ei pea sisseastuja koostama tingimata vastuvõtuks haridustehnoloogiliste pädevuste portfooliot, vaid motivatsioonikirjas ja sisseastumisvestluses võib tutvustada oma loodud või juhendatud haridustehnoloogilisi rakendusi või tegevusi.

Sisseastumispaberitele lisatakse motivatsioonikiri, milles viidatakse kandidaadi osalusel loodud töödele ja materjalidele, mis demonstreerivad tema seniseid erialaseid pädevusi.

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonivestlusest (hinde osakaal koguhindest 100%).
Motivatsioonivestlus toimub intervjuu vormis ja hinnatakse üliõpilaskandidaadi valmisolekut ja motivatsiooni programmi edukaks läbimiseks, ootusi rakendada haridustehnoloogiat tulevases töös, tema olemasolevaid pädevusi kandidaati toodud näidete abil ja võõrkeelega toimetulekut (lühikese erialase teksti lugemine ja selle mõtte edasiandmine).

Tänavu on sisseastumine võimalik vaid ühel korral suve jooksul.

Avalduste vastuvõtt Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppesse toimub 27. juuni – 8. juuli, 2014. Avaldusi on võimalik esitada infosüsteemi SAIS kaudu ning kohapeal saab lisadokumente esitada 1. juuli – 7. juuli, 2014 Narva mnt 25. Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kellel läbi www.sais.ee süsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik. 11. juuli 2014 toimub haridustehnoloogia õppekava üliõpilaskandidaatidega sisseastumiseksam.

18. juuli avaldatakse vastuvõetute nimekirjad, üliõpilase otsustamise aeg on vaid 3 päeva ehk õppekohtadele registreerimise tähtaeg on 21.juuli.

Meie õppekaval õpivad väga erineva vanuse ja kogemusega üliõpilased, õppima võid tulla igas vanuses. Õppekava tsükliõpe toetab töötavaid õppureid.

Tallinna Ülikool on 2014. aastal rahvusvaheliselt evalveeritud ja saanud EKKA kvaliteedimärgi. Komisjon tunnustas Tallinna Ülikooli puhul ühe punktina, et haridusinnovatsiooni valdkond on rahvusvahelises võrdluses kõrgel tasemel.

Muudatused Tallinna Ülikooli magistriõppe vastuvõtu korras

2014.a vastuvõtu ajad ja reeglid:

1. Lähtuvalt ülikoolide kokkuleppest avalikustatakse kõigi avalik-õiguslike ülikoolide vastuvõetute nimekirjad 18.juulil 2014.
Seega peab sisseastuja tegema otsuse, millisse ülikooli ta õppima asub, täpselt samal ajal.

2. Lühendati üliõpilase otsustamise aega, see on vaid 3 päeva ehk õppekohtadele registreerimise tähtaeg on 21.juuli.
Kui selleks kuupäevaks ei kinnita oma nõusolekut õppima asumiseks, siis kaotab ta koha ning koha saab pingereast järgmine kandidaat.

3. Lähtuvalt Haridus- ja teadusministeeriumi soovitusest ei toimu enam täiendavaid vastuvõtte augustis.

4. Viimane vabanenud õppekohtade täitmine esialgse pingerea alusel toimub kuni 19.augustini. Pärast seda enam ülikooli ei immatrikuleerita.

Tööpakkumine haridustehnoloogile Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskuses

Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskus võtab tööle

HARIDUSTEHNOLOOG-NÕUSTAJA (0,75) 

Haridustehnoloog-nõustaja põhiülesanded:

 • haridustehnoloogia-alase toetus- ja nõustamissüsteemi väljaarendamine;
 • IT- alaste koolituste ja seminaride läbiviimine;
 • õppejõudude nõustamine didaktiliste õpiobjektide loomisel;
 • eDidaktikumi arendamine ja sisu haldamine;
 • uute haridus- ja infotehnoloogia võimaluste levitamine ja tutvustamine;
 • partnerite leidmine ja koostöösuhete arendamine;
 • keskuse tehniliste vahendite korrashoiu, uuendamise ja kasutatavuse organiseerimine.

 

Sobival kandidaadil on:

 • haridustehnoloogia-alane kõrgharidus;
 • teadmised pedagoogikast ja andragoogikast;
 • varasem töökogemus haridustehnoloogia valdkonnas;
 • õpetamis-, nõustamis- ja metoodiliste materjalide koostamise kogemus;
 • Eesti haridussüsteemi tundmine;
 • arvuti, interneti ja õpihaldussüsteemide kasutamise oskus kõrgtasemel;
 • eesti keele ja inglise keele valdamine, soovitavalt vene keele oskus;
 • hea analüüsi-, algatus- ja korraldus- ning otsustusvõime;
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus.

 

 

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada innovaatilise ja uuendusmeelse keskuse arengusse;
 • vaheldusrikast ja põnevat tööd;
 • võimalusi erialaseks arenguks.

 

 

Lisainfo: Pille Slabina, Haridusinnovatsiooni Keskuse arendusspetsialist

e-post pille.slabina@tlu.ee, telefon 56 298 058

 

Kandideerimistähtaeg:  20.12.2013

 

Kandideerimiseks saata palun CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressile konkurss@tlu.ee

Täiendav vastuvõtt haridustehnoloogia õppekavale

Haridustehnoloogia õppekaval toimub täiendav vastuvõtt 2 tasuta õppekohale. Dokumentide esitamine toimub 15.–16. augustil sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu. Samadel päevadel on avatud ka vastuvõtulaud Tallinna Ülikooli aulas (Narva mnt 25, Terra hoone III korrus, kell 10.00–14.00).

Vastuvõtutingimused on samad, mis juulis toimunud suvisel vastuvõtul. Sisseastumisavalduse täitmisega koos tuleb SAIS keskkonda üles laadida ka motivatsioonikiri, kus on viide sisseastuja haridustehnoloogiliste pädevuste portfooliole. Sisseastumisvestlused toimuvad esmaspäeval 19. augustil. Vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile avalduse esitamise järel.

Küsimuste korral võib võtta ühendust Informaatika Instituudi õppeassistendiga (Merilin Tohver, merilin.tohver@tlu.ee, 640 9421).

Algab vastuvõtt haridustehnoloogia magistriõppesse

28. juunil algab Tallinna Ülikoolis vastuvõtt. Sisseastumisdokumente saab esitada internetis sisseastumise infosüsteemis SAIS kuni 9. juulini. Samuti on võimalik dokumente esitada kohapeal 3.-7. juulini. Seoses kõrgharidusreformiga muutub sel aastal õppekohtade rahastamine. Haridustehnoloogia erialale on 13 tasuta õppekohta.

Haridustehnoloogia magistriõppesse kandideerijatelt ootame lisaks sisseastumisdokumentidele motivatsioonikirja ja viidet oma haridustehnoloogiliste pädevuste porfooliole. Küsimuste korral võib võtta ühendust õppekavajuhiga (Hans Põldoja, hans.poldoja@tlu.ee).

Magistritööde kaitsmine

3. juunil kaitses oma magistritöö seitse haridustehnoloogia magistranti. Kahe aasta jooksul omandasid magistrandid teoreetilise ülevaate haridustehnoloogiast ja selle arengusuundadest ning praktilised oskused haridustehnoloogia rakendamiseks õppeasutustes ja töökohtadel.

Kaja Lattu magistritöö teemaks oli “Tööandjate ootused haridustehnoloogide pädevustele ja nende vastavus TLÜ haridustehnoloogia magistriõppekava õpiväljunditele”. Magistritöö raames analüüsiti õppekava vastavust õpetajate ja õppejõudude haridustehnoloogilisele pädevusmudelile ning viidi läbi intervjuud 16 tööandja esindajaga.

Ingrid Maadvere magistritöö teemaks oli “iTEC õpiloo “Mängu loomine” rakendamise evalveerimine”. Magistritöö teoreetiliseks aluseks oli tegevusteooria, millele toetudes uuriti õpiloo “Mängu loomine” rakendamist 10 õpetaja poolt EL 7. raamprogrammi projecti iTEC raames.

Siret Piir kaitses magistritöö teemal “Õpetaja professionaalset arengut toetava e-Portfoolio prototüüp eDidaktikumi keskkonna näitel”. Tema töö tulemusena kavandati e-portfoolio, mis saab osaks Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse poolt arendatavast eDidaktikumi keskkonnast.

Siret Lahemaa magistritöö “Kuulumine käsitööõpetajate virtuaalsesse praktikakogukonda – õpetajate nägemus” uuris käsitööõpetajate ootusi virtuaalsele praktikakogukonnale ning tõi välja soovitused kogukonna töö paremaks toetamiseks.

Nele Pernits kaitses magistritöö teemal “E-kursuse disain Naiskodukaitsele”. Magistritöö raames kavandati, viidi läbi ja evalveeriti e-kursus õpihaldussüsteemis Ilias.

Veronika Tuul kaitses magistritöö teemal “Täiskasvanute koolitajate hinnang oma haridustehnoloogilistele pädevustele”. Töö tulemusena selgitati välja täiskasvanute koolitajate enesehinnang oma haridustehnoloogilistele pädevustele ja koostati täienduskoolituse kava koolitajate haridustehnoloogiliste pädevuste toetamiseks.

Triinu Pääsik kaitses magistritöö teemal “Veebipõhise aktiivõppe formaalõppesse integreerimise stsenaariumid Tallinna Rahumäe Põhikooli näitel”. Magistritöö raames katsetati 5. klassi õpilastega viite aktiivõpe stsenaariumit. Koostatud õpistsenaariume on võimalik kohandada ja rakendada ka teistes koolides.

Kaitstud tööd avaldatakse peagi TLÜ Informaatika instituudi üliõpilaste akadeemiliste tööde registris.

Õnnelikud magistrid

Tallinna Ülikoolis kaitses esimene haridustehnoloogia magister

24. jaanuaril toimus Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudis lõputööde kaitsmine. Teiste seas oli kaitsmisel esimene magistritöö haridustehnoloogia erialal. Urve Jõgi magistritöö teemaks oli “Digitaalsete bioloogia õppematerjalide analüüs lähtuvalt riiklikest õppekavadest ja õpetajate vajadustest”. Töö raames analüüsiti üle 1100 bioloogia digitaalse õppematerjali ning viidi läbi küsitlus Eesti bioloogiaõpetajate seas.

Töö tulemused olid huvitavad ja mõtlemapanevad — olgugi, et õpetajad loovad digitaalseid õppematerjale üha enam, toimub see tavaliselt siiski mõne välise motivaatori toel. Õpetajate tehnilised teadmised digitaalsete õppematerjalide loomiseks on sageli üsna piiratud, mistõttu luuakse kõige enam esitlusi. Loodusainetes on samas suurem vajadus katsete, simulatsioonide ja teiste interaktiivsete õppematerjalide järele. Kolmandaks on oluline teadvustada, et haridustehnoloogi roll õpetajate aitamisel ja suunamisel peab muutuma koolides tähtsamaks.

Haridustehnoloogia magistriõpe avati Tallinna Ülikoolis 2010. aastal. Õppekava on suunatud spetsialistide koolitamiseks üldhariduskoolidele, kõrgkoolidele, kutseõppeasutustele, koolitusfirmadele ning teistele e-õppega tegelevatele organisatsioonidele. Hetkel õpib õppekaval 36 magistranti, kellest suur osa on üldhariduskoolides töötavad staažikad tegevõpetajad ja haridustehnoloogid. Uus rühm haridustehnoloogia magistrante võetakse vastu käesoleval suvel.

Urve Jõgi magistritöö kaitsmine