Magistritööde kaitsmine

3. juunil kaitses oma magistritöö seitse haridustehnoloogia magistranti. Kahe aasta jooksul omandasid magistrandid teoreetilise ülevaate haridustehnoloogiast ja selle arengusuundadest ning praktilised oskused haridustehnoloogia rakendamiseks õppeasutustes ja töökohtadel.

Kaja Lattu magistritöö teemaks oli “Tööandjate ootused haridustehnoloogide pädevustele ja nende vastavus TLÜ haridustehnoloogia magistriõppekava õpiväljunditele”. Magistritöö raames analüüsiti õppekava vastavust õpetajate ja õppejõudude haridustehnoloogilisele pädevusmudelile ning viidi läbi intervjuud 16 tööandja esindajaga.

Ingrid Maadvere magistritöö teemaks oli “iTEC õpiloo “Mängu loomine” rakendamise evalveerimine”. Magistritöö teoreetiliseks aluseks oli tegevusteooria, millele toetudes uuriti õpiloo “Mängu loomine” rakendamist 10 õpetaja poolt EL 7. raamprogrammi projecti iTEC raames.

Siret Piir kaitses magistritöö teemal “Õpetaja professionaalset arengut toetava e-Portfoolio prototüüp eDidaktikumi keskkonna näitel”. Tema töö tulemusena kavandati e-portfoolio, mis saab osaks Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse poolt arendatavast eDidaktikumi keskkonnast.

Siret Lahemaa magistritöö “Kuulumine käsitööõpetajate virtuaalsesse praktikakogukonda – õpetajate nägemus” uuris käsitööõpetajate ootusi virtuaalsele praktikakogukonnale ning tõi välja soovitused kogukonna töö paremaks toetamiseks.

Nele Pernits kaitses magistritöö teemal “E-kursuse disain Naiskodukaitsele”. Magistritöö raames kavandati, viidi läbi ja evalveeriti e-kursus õpihaldussüsteemis Ilias.

Veronika Tuul kaitses magistritöö teemal “Täiskasvanute koolitajate hinnang oma haridustehnoloogilistele pädevustele”. Töö tulemusena selgitati välja täiskasvanute koolitajate enesehinnang oma haridustehnoloogilistele pädevustele ja koostati täienduskoolituse kava koolitajate haridustehnoloogiliste pädevuste toetamiseks.

Triinu Pääsik kaitses magistritöö teemal “Veebipõhise aktiivõppe formaalõppesse integreerimise stsenaariumid Tallinna Rahumäe Põhikooli näitel”. Magistritöö raames katsetati 5. klassi õpilastega viite aktiivõpe stsenaariumit. Koostatud õpistsenaariume on võimalik kohandada ja rakendada ka teistes koolides.

Kaitstud tööd avaldatakse peagi TLÜ Informaatika instituudi üliõpilaste akadeemiliste tööde registris.

Õnnelikud magistrid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *